ادیومتری یا شنوایی سنجی یکی از روش‌هایی است که می‌توان به کمک آن، با ارزیابی میزان شنوایی، آسیب‌های وارد شده به گوش را سنجیده و جهت درمان آنها اقدام نماییم.

شنوایی سنجی با دستگاهی به نام ادیومتر انجام می‌گیرد. امکان تنظیم فرکانس‌های مختلف صوتی در این دستگاه وجود دارد.